Produkter för uppföljning/Utvärdering

Vi erbjuder idag två produkter för betong och en för ballast. Nedan följer en kortfattad beskrivning

LabCon EN206
LabCon EN 206 är ett dataprogram för utvärdering av betonghållfasthet och olika kriterier såsom vct, konsistens och luft.
Sammanfattning funktioner; Receptdatabanken, Journalföres provresultat, Omräkning av ej våtlagrade prover, Utvärdering av betongfamiljer, Provning av kuber som cylindrar, Skapa rapporter, Konvertera recept, hållfasthetsklasser samt betongfamiljer
LabCon 5
LabCon 5 är ett dataprogram för beräkning och utskrift av siktprotokoll för betongballast samt proportionering av betong.
BALLAST:
Ballastformulär för inmatning av resultat vid siktning alt. inmatning av siktvärden från grusleverantören. Grafisk visning med gränsvärden för min. och max. Mixat Ballastfomulär med grafisk visning vid blandning avflera grusmaterial. Ballastjournal för lagring av siktkurvor samt lagring i Access databas.
BERÄKNINGAR:
Proportionering av ballastmaterial med grafisk visning av sammansatta ballastkurvor. Betongproportionering enligt formler för Alexanderssons-metoden. Receptbank för lagring av recept. Självkompakterande betong med beräkning av blockeringsgräns. Vattentäthetskontroll enligt BBK:s krav. Vattentäthetsjournal. Vältbetong för beräkning av optimal fuktkvot. Beräkning och visning av min.- och medelvärde samt standardavvikelse.
LabAgg 5
Programmet kan användas på ballastlabb i fabriker som ute på fältet. Ute på fältet där krossning i dag tar en allt större marknad kommer programmet att vara till stor nytta vid kontroll som proportionering av sammansatta siktkurvor som idag tar alltför lång tid om man ej har tillgång till dator och program.